การจัดการองค์ความรู้ (knowledge Management)
     
การจัดการองค์ความรู้ (knowledge Management) ระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 กรกฏาคม 2562